+420 731 526 750 info@zameksvetla.cz ubytování a rezervace: +420 778 075 588

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Zámek Světlá nad Sázavou

 

Článek 1 – přístupnost objektu

 1. Vstupem do areálu zámku se návštěvník zavazuje respektovat tento návštěvní řád.
 2. Areál zámku se dělí na části volně přístupné veřejnosti v otevírací době objektu, části přístupné po zaplacení vstupného (prohlídkové okruhy) a části veřejnosti nepřístupné.
 3. Nádvoří, zámecká oranžerie a zámecký park jsou části areálu, které jsou volně přístupné veřejnosti na vlastní zodpovědnost. Děti musí být v doprovodu dospělé osoby, která za ně zodpovídá.
 4. Areál zámku je zpřístupněn veřejnosti v turistické sezoně, která trvá od června do září, a to dle platné otevírací doby zámku.
 5. Mimo sezonu je objekt zámku nepřístupný, kromě předem objednaných prohlídek zámeckých expozic případně kulturních či společenských akcí.
 6. O státních svátcích je zámek uzavřen bez ohledu na otevírací dobu zámku.

 

Článek 2 – organizace návštěvního provozu

 1. Pokladna zámku je během turistické sezony dle platné otevírací doby otevřena od 9:45. První prohlídky zámeckých okruhů začínají v 10h, poslední prohlídky v 16h.
 2. Kapacita prohlídkových okruhů je limitována provozními podmínkami i bezpečností návštěvníků. Prohlídky se konají ve skupinách při minimální počtu 2 návštěvníků a při maximálním počtu 25 osob. Výjimky povoluje majitel zámku.
 3. Hromadně organizovaným skupinám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky v dostatečném časovém předstihu, a to i mimo otevírací dobu zámku.

 

Článek 3 – vstupné

 1. Za prohlídku návštěvních okruhů se platí vstupné předem na pokladně zámku. Výše vstupného se řídí platným ceníkem.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku s časem prohlídky, pro který je vstupenka platná. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.
 3. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh.

 

Článek 4 – prohlídka památkového objektu

 1. Při prohlídce exteriérů a interiéru zámeckého areálu musí návštěvníci věnovat pozornost rizikům, které odpovídají historické podstatě památkového objektu. Návštěvník je povinen dbát o svoji bezpečnost, bezpečnost svých dětí i dalších svěřených osob.
 2. Dětem do 15 let je povolen do areálu vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která zodpovídá za jeho bezpečnost a za jejich dodržování návštěvního řádu.
 3. V interiérech zámku a v prohlídkových okruzích je dovoleno pohybovat se pouze v prostorách k tomu určených a dbát pokynů průvodce.

 

Článek 5 – ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

 1. Návštěvníci uvnitř objektu povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců zámku. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného.
 2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a muzejních sbírek jsou venkovní a vnitřní prostory zámeckého areálu monitorovány kamerovým systémem.
 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití omamných látek, je přístup do zámeckého areálu zakázán.
 4. Do prohlídkových okruhů je zakázáno vstupovat s příliš objemnými zavazadly. K odložení rozměrných zavazadel mohou návštěvníci využít uzamykatelné skříňky.
 5. Volný pohyb psů a jiných zvířat není v zámeckém areálu povolen. Vstup do prohlídkových okruhů se zvířaty je zakázán.
 6. V interiérech zámku je zakázáno kouřit.
 7. V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko-historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tuto dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR).
 8. Je zakázáno poškozovat památkový objekt, jeho kulturní mobiliář, oranžerii, park i jiný majetek v zámeckém areálu. V interiérech zámku je zejména zakázáno: sahat na vystavené předměty a mobiliář v prohlídkových okruzích, vzdalovat se během prohlídek od průvodce a skupiny návštěvníků, rušit hlukem ostatní návštěvníky či průvodce během prohlídky (hlasitým hovorem, používáním mobilních telefonů atd.), vnášet do interiérů jídlo a pití a konzumovat je. V exteriérech je zakázáno zejména vhazovat cokoli do kašen a jezírek, trhat květiny či lámat větve keřů a stromů, poškozovat venkovní mobiliář, odkládat jízdní kola a parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazená místa.
 9. V prohlídkových okruzích je fotografování a filmování zakázáno. Výjimkou jsou dětské expozice, kde je povoleno fotografování bez záběru na detaily vystavených exponátů.

 

Článek 6 – závěrečná ustanovení

 1. Přání, pochvaly či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně na pokladně zámku do knihy přání a stížností. Návštěvník má možnost obrátit se přímo na majitele zámku nebo na pověřenou osobu v kanceláři zámku.
 2. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník majiteli zámku.
 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit pouze majitel zámku.

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 1. 3. 2018